1 item toegevoegd je winkelmandje We konden het niet aan je winkelmandje toevoegen, we hebben momenteel maar 1 van dit item in stock

PRIVACYBELEID


Pro-Duo hecht het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid vindt u alle relevante informatie over ons gebruik van de persoonsgegevens van onze klanten, onze leveranciers en de bezoekers van onze websites, ongeacht het kanaal (online of in persoon) of de middelen die u gebruikt in uw interacties met ons.

Als u ons persoonsgegevens van andere personen verstrekt, bijvoorbeeld van uw medewerkers, verzoeken wij u vriendelijk om die personen over ons privacybeleid te informeren voor u ons hun persoonsgegevens toevertrouwt. Wij zullen eveneens al het mogelijke doen om u en deze personen te informeren en te verzekeren dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn.

Wij zijn transparant over welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken en de doeleinden waarvoor wij dat doen. Wij informeren u over uw rechten in verband met uw persoonsgegevens. U zult ook meer informatie over elke verwerking van uw gegevens vinden tijdens uw interacties met ons via onze websites, persoonlijk in een van onze winkels, of op andere manieren (bv. via e-mail).

Wij maken alle in dit privacybeleid opgenomen informatie blijvend beschikbaar voor u. Wij behouden ons evenwel het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen indien de wetgeving of onze interne procedures dat nodig maken. U kunt de huidige versie van ons privacybeleid te allen tijde raadplegen op onze website.

Als u informatie wenst over ons gebruik van cookies op een specifieke website, raden wij aan dat u het Cookiebeleid op die website raadpleegt.

OVERZICHT


 1. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS
 2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN
 3. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
 4. DUUR VAN DE VERWERKING EN DE BEWARING VAN GEGEVENS
 5. CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
 6. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 7. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID
 8. CONTACT OPNEMEN MET PRO-DUO IN VERBAND MET DE GEGEVENSVERWERKING

1. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS


De voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke juridische entiteit is Pro-Duo nv.

Pro-Duo nv is een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het bedrijf is bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd onder het nummer 0465.784.102:

Pro-Duo nv
Traktaatweg 1
B-9000 Gent

Btw BE0465.784.102

RPR/RPM Gent

Pro-Duo nv heeft de doeleinden en middelen voor de verwerking bepaald. Het is bijgevolg de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. De verwerking kan evenwel worden uitgevoerd namens Pro-Duo nv of een van de volgende gelieerde bedrijven: Vigox bv, Kapperscentrale Bauwens nv, Pro-Duo France s.a.s., Pro-Duo Spain SLU, Pro-Duo Deutschland GmbH, en Sally Beauty Netherlands bv.

Met betrekking tot de verwerking met het oog op wettelijke redenen (bv. de garantie na verkoop), de compliance (bv. post-marketing toezicht op cosmetische producten), of fiscale of boekhoudkundige redenen, moeten Pro-Duo nv en zijn gelieerde bedrijven als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden beschouwd. In dat geval hebben wij de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens geregeld en zijn wij er gezamenlijk verantwoordelijk voor.

Pro-Duo NV en de gelieerde bedrijven worden hierna 'Pro-Duo', 'wij', 'ons' en 'onze' genoemd.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN


Afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij uw gegevens van tijd tot tijd verwerken (zie onder), kan Pro-Duo de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor klanten

(1) Identiteitsgegevens (bv. naam(1)(2); adres(1)(2); e-mailadres(1)(2); vast en/of mobiel telefoonnummer(1)(2); geboortedatum indien van toepassing(1)(2); type klant en verantwoording daarvan (professionele klant, retailklant, student, klant van directe verkoop)(1)(2); aanhef(1); functie indien van toepassing(1)(2); uw taal en het land waar u met ons interacties hebt(1)(2); bewijs van het adres(1); bedrijfsnaam(1); professionele identiteit(1); type bedrijf(1); naam van de onderwijsinstelling(1); type onderwijs(1); begin- en einddatum van de studie(1));

(2) economische en transactiegegevens (bv. btw-nummer indien van toepassing(1); betaal- of kaartgegevens(1); nummer van de klantenrekening(1)(2); informatie over aankopen, bestellingen, retours(1)(2); ticketinformatie die gekoppeld is aan het nummer van de klantenrekening(1)(2));

(3) commerciële gegevens (bv. wensen in verband met direct marketing(2); deelname van de klant aan opleidingen of promoties(2));

(4) gegevens over de verbinding, geolokalisatie en/of browsen (bv. locatiegegevens(1); advertentie-ID(2); informatie over smaken en voorkeuren(2));

(5) gegevens over de (klant)beleving (bv. klachten en details van klachten(1); opnamen van telefoongesprekken met klantendiensten(1); via onze contactpagina's ingezonden vragen(1); antwoorden op verzoeken(1))

De persoonsgegevens('1') worden verwerkt voor het doeleinde van verkoop en eraan gekoppelde wettelijk vereiste doeleinden, afhankelijk van het kanaal en het type klant.

Wat de online verkoop betreft, wordt tijdens het online proces duidelijk aangegeven welke gegevens de klant dient te verstrekken. Klanten van directe verkoop zullen eveneens worden geïnformeerd over welke gegevens zij dienen te verstrekken. Voor verkopen in winkels, is het verstrekken van sommige van de bovenstaande gegevens slechts verplicht indien de klant de status van professionele klant of student wenst te genieten of zich als retailklant wenst in te schrijven. Het verkooppersoneel zal de klant over eventuele verplichte gegevens informeren. In alle andere gevallen worden persoonsgegevens worden op louter vrijwillige basis verstrekt.

De persoonsgegevens('2') kunnen voor direct marketing doeleinden worden verstrekt, afhankelijk van het type direct marketing dat de klant wenst te ontvangen.

Sommige van deze gegevens kunnen ook voor analytische en statistische doeleinden worden gebruikt.

Pro-Duo kan specifieke promoties voorbehouden aan gesegmenteerde klanten, bv. op basis van de aankoopgeschiedenis, het klanttype, de geboortedatum of de wensen van de klant in verband met direct marketing.

Voor leveranciers

(1) Identiteitsgegevens (bv. naam, adres, vast of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, type leverancier, functie of aanhef, taal en land waar u met ons interacties hebt);

(2) economische en transactiegegevens (bv. btw-nummer indien van toepassing, betaal- of kaartgegevens, informatie in verband met contracten).

Leveranciers moeten alle bovenstaande informatie verplicht verstrekken. De gegevens worden verwerkt voor het doeleinde van aankoop en eraan gekoppelde wettelijk vereiste doeleinden.

Voor bezoekers van onze lokalen/winkels

(1) (Bewakings) beelden van de bezoekers

Voor bezoekers van de websites

(1) Identiteitsgegevens (bv. naam, e-mailadres, uw taal en land waar u met ons interacties hebt);

(2) gegevens over de verbinding, geolokalisatie en/of browsen (bv. locatiegegevens, advertentie-ID);

(3) gegevens over de (klant)beleving (bv. via onze contactpagina's ingezonden vragen, antwoorden op overzoeken)

Deze gegevens worden op louter vrijwillige basis verstrekt. Als u echter een verzoek wenst in te sturen, moet u uw naam en elektronische contactgegevens invullen. De gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw verzoek te behandelen en met analytische en statistische doeleinden.

Daarnaast wijzen wij erop dat als u onze sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt, wij gegevens van de leveranciers van de sociale media of hun partners kunnen ontvangen over uw profiel, zoals uw naam, gender, benaderende leeftijd, profielafbeelding en/of online activiteiten. Wij ontvangen deze gegevens volgens de gebruiksvoorwaarden van de leveranciers van de sociale media. Wij raden u aan die gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen.

3. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Pro-Duo verwerkt persoonsgegevens van zijn klanten en leveranciers, van medewerkers van zijn klanten en leveranciers, en van bezoekers van zijn lokalen, winkels en websites voor de volgende doeleinden:

1) Het doeleinde van verkoop

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op de verzending van offertes, de facturatie, de dienst na verkoop, het beheer van de klant- of verkooprelatie (ook in de context van e-commerce), alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gekoppeld aan dit doel.

2) Het doeleinde van direct marketing

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op direct marketing.

3) Het doeleinde van aankoop

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, contactpersonen van leveranciers en potentiële leveranciers met het oog op de aankoop, de dienst na verkoop, het beheer van de leveranciersrelatie, alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel.

4) Analytische en statistische doeleinden

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, contactpersonen van klanten en bezoekers van de websites voor analytische en statistische doeleinden, nl. om de bruikbaarheid van onze websites te analyseren en de kwaliteit van onze goederen en diensten te verbeteren.

5) Het doeleinde van het beantwoorden van verzoeken van bezoekers van onze websites

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van de vragen die de bezoeker via de contactpagina instuurt.

6) Het doeleinde van de camerabewaking van onze gebouwen

Verwerking van persoonsgegevens via camerabewaking met het oog op de veiligheid en de bescherming van de goederen, meer bepaald om misdrijven tegen personen of eigendommen van Pro-Duo te voorkomen, te detecteren of te bepalen.

7) Wettelijk vereiste doeleinden

Verwerking van persoonsgegevens als dat om wettelijke redenen vereist is (zoals de garantie na verkoop), met het oog op compliance (zoals post-marketing toezicht op cosmetische producten) of voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden.

8) Het doeleinde van het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

Verwerking van persoonsgegevens in het geval van conflicten of potentiële conflicten (bv. communicatie met advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars)

De rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteiten is respectievelijk:

1) Voor het doeleinde van verkoop

Als u als klant een natuurlijke persoon bent en wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor het doel om onze verkoop- of dienstenovereenkomst met u te sluiten en/of uit te voeren

Als u een medewerker van onze klant of potentiële klant bent en de klant of potentiële klant ons uw contactgegevens heeft verstrekt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met de klant, of om met de klant te communiceren of een offerte aan de klant te volgen, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Pro-Duo en de klant om de totstandkoming of de uitvoering van onze verkoop- of dienstenovereenkomst te organiseren en daarover met elkaar te communiceren.

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

2) Voor het doeleinde van direct marketing

Onze rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing is ofwel:

a) Voor het bevorderen van de verkoop, het versterken van de relatie met de klanten, het bevorderen van de klantentrouw, enz., vertrouwt Pro-Duo op zijn legitieme belangen.

Voor verwerkingsactiviteiten die algemeen als weinig indringend worden beschouwd (bv. met de gewone post verzonden promoties) menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

Wij kunnen dezelfde rechtsgrond van legitiem belang ook inroepen voor nieuwsbrieven die wij via e-mail naar onze eigen klanten sturen, als wij uw e-mailgegevens rechtstreeks van u hebben ontvangen in de context van een verkoop en wij ze uitsluitend gebruiken voor de promoties van eigen, vergelijkbare producten van Pro-Duo. Elke nieuwsbrief bevat echter een link waarmee u zich uit de nieuwbrief kunt uitschrijven.

(b) Voor marketinginitiatieven zoals u opbellen of sms-berichten sturen, zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

Hetzelfde geldt voor nieuwsbrieven via e-mail die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

Wij zullen uw toestemming vragen op het ogenblik dat wij uw persoonsgegevens ontvangen (bv. wanneer u een aankoop doet via onze websites of tijdens uw bezoek aan een winkel van Pro-Duo). U zult worden gevraagd, bijvoorbeeld via een keuzevak, of u e-mailnieuwsbrieven, promotionele sms-berichten, telefoontjes om u te informeren over promoties voor producten of andere marketingberichten wilt ontvangen.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken zoals uiteengezet in punt 6 hierna.

3) Voor het doeleinde van aankopen

Als u als leverancier een natuurlijke persoon bent en wij uw persoonsgegevens verwerken, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor het doel om onze verkoop- of dienstenovereenkomst met u te sluiten en/of uit te voeren.

Als u een medewerker van de leverancier bent en de leverancier of potentiële leverancier ons uw contactgegevens heeft verstrekt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of om te communiceren of een offerte of verkoop van de leverancier te volgen, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Pro-Duo en de leverancier om de totstandkoming of de uitvoering van onze verkoop- of dienstenovereenkomst te organiseren en daarover met elkaar te communiceren.

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

4) Voor analytische en statistische doeleinden

Voor de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, contactpersonen van klanten en bezoekers van de websites met het oog op de analyse van de bruikbaarheid van onze websites en de verbetering van de tevredenheid van de klanten en bezoekers over onze goederen en diensten, is onze rechtsgrond de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Pro-Duo om de beleving van de klanten en bezoekers van onze websites en de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

5) Voor het doeleinde van het beantwoorden van verzoeken van bezoekers van onze websites

Voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze websites die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van de vragen van de bezoekers, is onze rechtsgrond de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Pro-Duo om uw vraag te behandelen en te volgen.

Aangezien u het initiatief hebt genomen om uw vraag via de contactpagina in te sturen (en wij veronderstellen dat u een antwoord wenst), menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

6) Voor het doeleinde van de camerabewaking van onze gebouwen

De noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Pro-Duo, zijnde de bescherming van zijn goederen en de veiligheid van zijn lokalen.

Naar de mening van Pro-Duo wegen deze belangen zwaarder dan de belangen of grondrechten en vrijheden van de betrokkene. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

7) Voor wettelijk vereiste doeleinden
Een specifiek geval van een verwerking voor wettelijk vereiste doeleinden is de verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van gezondheidsinformatie) met het oog op de naleving van de wetgeving inzake het post-marketing toezicht op cosmetische producten.

De rechtsgrond voor onze verwerking is te vinden in de Europese of de nationale wetgeving.

Naar aanleiding van een klacht van een klant is het mogelijk dat wij specifiek gezondheidsinformatie van de klant verwerken. Deze gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt om de klacht te behandelen en aan onze verplichtingen ingevolge EU Verordening (EG) Nr. 1223/2009 inzake cosmetische producten te voldoen, en voor geen enkel ander doeleinde. We nemen passende beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld door het aantal personen te beperken dat toegang heeft tot deze gegevens en waar mogelijk gegevens te pseudonimiseren.

Volgens de bovengenoemde wetgeving kunnen wij verplicht zijn de klacht te delen met de persoon die verantwoordelijk is voor het betreffende cosmetische product (zoals de fabrikant) en/of de nationale bevoegde autoriteit. Om uw klacht te behandelen, kunnen wij de persoonsgegevens ook meedelen aan onze verzekeringsmaatschappij en verzekeringsmakelaar:

 • Uw toestemming is niet vereist voor onze melding (met inbegrip van uw naam en contactgegevens) aan de persoon die verantwoordelijk is voor het betreffende cosmetische product en aan onze verzekeringsmaatschappij en verzekeringsmakelaar.
 • Wij zullen uw toestemming vragen om uw naam en contactgegevens mee te delen aan de nationale bevoegde autoriteiten. Indien u uw toestemming weigert, zullen wij in ons rapport vermelden dat de naam en de contactgegevens van de consument op verzoek van de consument achterwege worden gelaten.
8) Voor het doeleinde van het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen

De rechtsgrond voor deze verwerking is te vinden in het legitieme belang van Pro-Duo om
- Zich intern te organiseren in het geval van conflicten of potentiële conflicten;
- Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging te zoeken;
- Met de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringsmakelaar te communiceren, en
- De betwisting of de schikking van geschillen te organiseren.

4. DUUR VAN DE VERWERKING EN DE BEWARING VAN GEGEVENS


Voor klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doeleinde van verkoop, zolang u de status van een actieve klant hebt. Dit betekent dat u regelmatig onze producten koopt, onze winkels bezoekt en/of aan promoties deelneemt. Persoonsgegevens van niet-actieve klanten worden bewaard zolang het om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is, of zolang als uw aankopen aanleiding kunnen geven tot rechtsvorderingen.

We verwerken uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden totdat u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel of, indien de verwerking steunt op uw toestemming, totdat u uw toestemming intrekt.

Voor leveranciers

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is in de context van de contracten die wij met u hebben gesloten. Na de beëindiging van onze actieve samenwerking met u, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is.

Voor bezoekers van onze lokalen/winkels

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan een maand, tenzij de persoonsgegevens relevant zijn in het kader van een onderzoek in verband met een incident of een onrechtmatige daad waarvoor de bewakingsbeelden relevant zijn.

Voor bezoekers van de websites die onze contactpagina invullen

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is om uw verzoek te behandelen en er gevolg aan te geven. Daarna worden de gegevens niet bewaard (tenzij in voorkomend geval in de context van een andere verwerking voor andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid).

5. CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS


Pro-Duo maakt deel uit van een grotere groep van ondernemingen die gelieerd zijn aan Sally Beauty Holdings Inc. Om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken, kunnen wij persoonsgegevens delen binnen de groep Sally:

 • Zoals vermeld in punt 1 is Pro-Duo nv de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens voor zichzelf en voor een aantal in continentaal Europa gebaseerde gelieerde bedrijven. Voor zover deze gelieerde bedrijven aan bepaalde verwerkingsactiviteiten deelnemen, doen ze dat onder toezicht van Pro-Duo nv (tenzij de gelieerde bedrijven gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor een wettelijk vereiste verwerking).
 • Pro-Duo kan sommige persoonsgegevens aan andere Europese bedrijven van Sally Beauty meedelen, aangezien de organisaties in continentaal Europa en het Verenigd Koninkrijk op managementniveau nauw samenwerken. Deze mededeling is beperkt tot wat voor de doeleinden noodzakelijk is.
 • Pro-Duo kan persoonsgegevens voor de doeleinden doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten, aangezien het moederbedrijf de bedrijven van de groep specifieke diensten levert (zoals hosting).

Indien deze mededeling van persoonsgegevens een doorgifte aan het VK inhoudt, beroept Pro-Duo zich op het besluit van de Europese Commissie van 28 juni 2021 over de toereikendheid van de bescherming. Voor de doorgifte van persoonsgegevens aan de VS, waar onze moedermaatschappij gevestigd is, hanteert Pro-Duo passende contractuele waarborgen tussen de betrokken ondernemingen. Pro-Duo treft ook bijkomende technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat persoonsgegevens veilig worden doorgegeven.

Naast de mededeling van persoonsgegevens binnen de groep Sally kunnen wij een beroep doen op de volgende categorieën van externe verwerkers: leveranciers van IT-diensten en platformen, leveranciers van hostingdiensten; consultants en leveranciers van (direct) marketing diensten; leveranciers van logistieke diensten; partners voor productonderhoud, externe advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars.

Pro-Duo zal verzekeren dat al zijn verwerkers passende verwerkerscontracten hebben ondertekend.

6. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


U beschikt over een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Pro-Duo:

 • U hebt het recht om inzage van uw persoonsgegevens te vragen en ze te laten corrigeren.
 • U kunt Pro-Duo vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of hun verwerking te beperken.
 • Als de verwerking gebaseerd is op de rechtsgrond van een legitiem belang of als ze met het oog op direct marketing gebeurt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Voor zover de verwerking op uw toestemming gebaseerd is, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.
 • U kunt verzoeken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen 1 maand na de ontvangst behandelen en u antwoorden. Indien wij uw verzoek wegens om het even welke reden niet kunnen inwilligen, zullen wij u over de reden informeren. Indien we niet in de mogelijkheid zijn om u met zekerheid te identificeren, kunnen we u vragen om een bewijs van uw identiteit te verschaffen als een voorafgaande vereiste om aan uw verzoek tegemoet te komen.

Als u uitsluitend uw toestemming in verband met direct marketing wenst te geven of in te trekken of uw voorkeuren voor direct marketing te wijzigen, kunt u ook de manager van uw gebruikelijke winkel vragen om uw privacy-instellingen aan te passen. Als u zich uitsluitend wenst uit te schrijven van een nieuwsbrief of sms-berichten, of als u niet gebeld wenst te worden, kunt u ook op de uitschrijflink in de nieuwsbrief klikken, op een sms-bericht met 'stop' antwoorden of de beller vragen u niet meer te bellen.

Als u bovendien niet wenst dat wij informatie aan derde partijen sturen om u advertenties te tonen, kunt u dat op verschillende manieren te kennen geven, bijvoorbeeld door uw voorkeuren en/of cookie-instellingen op uw toestel of in uw browser te wijzigen of het privacybeleid en de instellingen van de sociale mediasites waarop u profielen hebt te raadplegen.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met ons privacybeleid of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, mag u niet aarzelen om telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens in punt 8.

Als u klachten hebt over de manier waarop Pro-Duo uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij onze toezichthoudende autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of bij de autoriteit van het land waar u normaal verblijft: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

7. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID


Wij kunnen de informatie in dit privacybeleid wijzigen wanneer wij menen dat het passend is of indien de wetgeving het eist. Als wij dat zouden doen, zullen wij u informeren via onze website (bijvoorbeeld met een banner of pop-up) of via uw e-mailadres als de wijziging in kwestie relevant is voor uw privacy. Zo kunt u de wijzigingen raadplegen, ze beoordelen en in voorkomend geval bezwaar maken of u uitschrijven van een dienst of functie.

Wij raden hoe dan ook aan dat u dit privacybeleid van tijd tot tijd raadpleegt voor het geval kleine wijzigingen worden aangebracht of wij een interactieve verbetering toepassen. U zult dit privacybeleid altijd op onze websites vinden.

8. CONTACT OPNEMEN MET PRO-DUO IN VERBAND MET DE GEGEVENSVERWERKING


Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot ons privacybeleid of uw rechten volgens punt 6, kunt u contact met ons opnemen:

Pro-Duo nv
Privacy
Traktaatweg 1
B-9000 Gent

Btw BE0465.784.102

RPR/RPM Gent

Laatste update: 14 april 2023